Đăng vào Thứ tư, ngày 20/05/2020
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ để nâng cao chất lượng công tác ĐTCB, nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra an toàn PCCC
Xác định công tác “Điều tra cơ bản, tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC” là một hoạt động quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC. Chúng ta có làm tốt công tác “phòng ngừa” mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

Luật PCCC đã quy định rõ nguyên tắc PCCC là “Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC, trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính, mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ”.

Xác định công tác “Điều tra cơ bản, tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC” là một hoạt động quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC. Chúng ta có làm tốt công tác “phòng ngừa” mới có thể hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

Trong thời gian qua, mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Chi bộ Đội Công tác PCCC&CNCH đã tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị do cấp trên giao, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên, mỗi Đảng viên đã phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, đời sống và các phong trào thi đua.

Chi bộ đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều biện pháp hiệu quả để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như:

Chủ động nghiên cứu các quy định của Bộ Công an quy định về công tác ĐTCB để nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu, tình hình có liên quan ở địa bàn để phục vụ công tác PCCC nói riêng và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự, ATXH nói chung.

Với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp, cùng sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng công tác tuyên truyền về PCCC và phong trào toàn dân PCCC ngày càng lan tỏa và phát triển sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác PCCC. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác PCCC như: mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”, “ Doanh nghiệp kiểu mẫu về PCCC”; phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy”, “3 biết, 3 có”...

Công tác hướng dẫn và kiểm tra an toàn PCCC từng bước đã đi vào nền nếp. Trình độ, năng lực về pháp luật, nghiệp vụ của cán bộ đã từng bước được nâng cao, chất lượng công tác kiểm tra đã bước đầu đi vào thực chất, hiệu quả.

Với sự tích cực lãnh đạo, chủ động của Chi bộ cùng sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ trong công tác Phòng cháy đã tạo chuyển biến tích cực về hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác PCCC&CNCH, từ đó kiềm chế tình hình cháy nổ và thiệt hại do các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố gây ra, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số tồn tại, bất cập cụ thể như sau:

Tình hình cháy nổ mặc dù được kiềm chế tuy nhiên vẫn để xảy ra vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn. Công tác ĐTCB, xây dựng CSBM còn chậm, còn để bỏ sót, bỏ lọt địa bàn, cơ sở; hồ sơ ĐTCB chưa được lập đầy đủ theo quy định. (vấn đề này đã được nêu trong báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ phòng)

Công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của  cán bộ chiến sỹ còn hạn chế đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình hiện nay.

Từ những thực trạng, tồn tại nêu trên, để tăng cường Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác ĐTCB, nắm tình hình, tuyên truyền và kiểm tra an toàn PCCC. Chi bộ Đội Công tác PCCC&CNCH nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

Một là: Cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác của cán bộ, Đảng viên.

Như chúng ta đã biết, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; Bác Hồ từng khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do vậy cấp ủy Đảng cần luôn luôn giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi nâng cao trình độ, sức chiến đấu và năng lực công tác để phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó cần phát huy vai trò của người đứng đầu: nghiêm túc, trách nhiệm trong mọi công việc, đi sâu đi sát, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công. Phân công công việc phù hợp với năng lực trình độ, sở trường công tác của mỗi CBCS, Đảng viên.

Phát huy nguyên tắc "tập thể lãnh đạo," "lãnh đạo tập thể," "lãnh tụ tập thể." Mỗi cán bộ, Đảng viên phải chăm lo xây dựng, vun xới, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau để mỗi người tự hoàn thiện mình, phát huy mặt tốt, khắc phục mặt yếu; để khi mỗi cá nhân đứng trong cùng một tập thể thì tập thể đó trở nên hoàn thiện hơn, toàn diện, vững mạnh hơn; và mỗi cá nhân cũng trở nên tốt hơn, phát huy được nhiều hơn phẩm chất và năng lực của mình.

Hai là: Công tác Điều tra cơ bản: mỗi CBCS cần nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp ĐTCB theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an. Trong đó để thực hiện tốt công tác ĐTCB cần tập trung phối hợp, trao đổi tình hình với các lực lượng như CA xã, Cảnh sát khu vực, CS QLHC CA các huyện, TP, TX…để nắm vững, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình có liên quan đến công tác PCCC&CNCH tại địa bàn, khu vực phụ trách cho đơn vị khi có yêu cầu. Đưa kết quả thực hiện công tác NVCB là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua hàng năm.

Ba là: về Công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC.

Thực hiện tốt công tác tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo phòng tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền về PCCC trên Báo Thái Nguyên và Đài PTTH tỉnh và các phơng tiện thông tin đại chúng;

Cần nghiên cứu lựa chọn các đồng chí có trình độ kiến thức, năng khiếu, có khả năng tuyên truyền, truyền đạt kiến thức về PCCC. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC như bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ làm công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

Nghiên cứu đổi mới các phương pháp, biện pháp tuyên truyền: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để thu hút nhiều người xem, người nghe tiếp cận được như: xây dựng tiểu phẩm, tranh ảnh, tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa…

Bốn là: Công tác hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra an toàn PCCC. Quá trình kiểm tra cần thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, kiểm tra sâu sát, toàn diện, tránh hình thức, qua loa đại khái. Qua kiểm tra phát hiện các thiếu sót, tồn tại, vi phạm, mất an toàn về PCCC cần kiên quyết xử lý theo quy định.

Bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn về PCCC cần đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư số 46/2017/TT-BCA; Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm.

Bên cạnh đó Cán bộ làm công tác kiểm tra cần phải tự học hỏi, nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn mới, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin trong công tác để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay./.

Đoàn Tiến - PC07